Synod Biskupów. 11 października 2015

Z doniesień medialnych wielu Drogich Parafian zapewne dowiedziało się o rozpoczęciu kilka dni temu kolejnej sesji Synodu Biskupów. Spróbujmy w kilku zdaniach przybliżyć to zagadnienie.

Od początku funkcjonowania chrześcijaństwa przyjęła się praktyka cyklicznego zbierania się duchowieństwa w celu omówienia najważniejszych dla funkcjonowania Kościoła kwestii. Zjazdy takie przyjęło się nazywać synodami (od gr. synodos – zebranie); gromadziły one biskupów i inne zaproszone osoby, najczęściej przybywające z jednego kraju czy jednej prowincji. Współczesną formą tego zwyczaju są synody diecezjalne czy też krajowe.

Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że czymś odrębnym i specjalnym jest instytucja soboru. Było to zawsze zgromadzenie wyjątkowe, początkowo zwoływane przez cesarzy a później przez papieży, właściwe dla rozstrzygania kluczowych i najważniejszych zagadnień z życia Kościoła. Według prawa kanonicznego prawo udziału w nim mają wszyscy biskupi (stąd nazwa: sobór powszechny). Zrozumiałe jest, że sobory zwoływane są raczej rzadko. Jak dotąd odbyło się 21 soborów powszechnych, z czego tylko po jednym w XIX i XX wieku.

Jednym z owoców odnowy funkcjonowania Kościoła po Soborze Watykańskim II było powołanie instytucji Synodu Biskupów, mającej za cel pobudzanie ducha łączności biskupów z papieżem oraz służyć głowie Kościoła radą w celu zachowania i pogłębiania wiary, moralności i dyscypliny kościelnej. Wyraźnie zaznaczmy, że synod nie jest organem władzy, a jego rola jest czysto doradcza. Każdorazowo papież wyznacza zakres zagadnień, którymi zajmą się zgromadzeni, zatwierdza listę uczestników i (osobiście lub przez delegata) przewodniczy obradom. Zwyczajowo owocem podsumowującym każdą sesję Synodu jest dokument papieski w randze adhortacji apostolskiej.

Synod Biskupów ma swoje organy stale funkcjonujące, jak Sekretariat i Rada Stała, na czele której zazwyczaj stoi jeden z kardynałów. Biskupi zaproszeni lub wybrani do udziału w obradach zbierają się na sesje: zwyczajne (co 3 – 4 lata), nadzwyczajne (służą omawianiu naglących i ważniejszych spraw) oraz specjalne – poświęcone poszczególnym krajom lub kontynentom. Od powołania tego organu w 1965 roku jak dotąd odbyły się 3 sesje nadzwyczajne i 9 sesji specjalnych; obecna sesja, trwająca od ubiegłej niedzieli w Rzymie jest XIV Sesją Zwyczajną Synodu Biskupów. Jej tematyka to „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Obrady potrwają do 25 października.

Powrót do listy katechez