Święci Doktorzy Kościoła. 23 sierpnia 2015

Kolejną kategorią świętych, czasem niesłusznie utożsamianą z Pasterzami są ci, którzy mieli szczególne zasługi w nauczaniu i interpretowaniu doktryny chrześcijańskiej. Określamy ich mianem Doktorów Kościoła. Słowo to pochodzi z łaciny i oznacza uczonego. Na chrześcijańskim Zachodzie św. Beda Czcigodny w VIII wieku wymienił czterech Wielkich Doktorów, z którymi to określenie później na stałe się związało. Byli to: św. papież Grzegorz Wielki, św. Ambroży z Mediolanu, św. Augustyn z Hippony i św. Hieronim.

Około stu lat później dołączono do tego czcigodnego grona wybitnych teologów i nauczycieli chrześcijańskiego Wschodu: św. Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Jana Chryzostoma. Nieco później dopisano do listy św. Atanazego i na długie wieki utrwalił się kult ośmiu wielkich Doktorów – po czterech z obu części Kościoła.

Doktryna i życie Kościoła nie stoją w miejscu i także w kolejnych wiekach nie brakowało w Kościele postaci wybitnych, wyjątkowo zasłużonych dla nauczania wiary i interpretowania jej zasad. Dla przykładu ludzie średniowiecza nie mogli nie być pod wrażeniem osoby i nauczania Świętego Tomasza z Akwinu – człowieka genialnego umysłem, a zarazem autentycznie świętego przykładem życia. Stąd myśl o nadawaniu zacnego tytułu doktora kolejnym osobom, wyjątkowo zasłużonym w tej materii. Szczegółowe przepisy w tej dziedzinie określił papież Benedykt XIV w XVI wieku. Istotą ich jest zaznaczenie, że chodzi Kościołowi o tych, którzy wnieśli znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga i wydatnie powiększyli bogactwo doświadczenia chrześcijańskiego.

O ile tytuł Ojców Kościoła zastrzeżony jest dla osób duchownych żyjących w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, o tyle Doktorami Kościoła mianowano także kobiety, szczególnie zasłużone dla życia duchowego. Warto tu wspomnieć mianowaną przez Jana Pawła II św. Teresę z Lisieux czy wcześniej św. Katarzynę ze Sieny.

Obecnie wykaz Doktorów Kościoła obejmuje 36 osób. Ostatnim z mianowanych (12 kwietnia bieżącego roku przez papieża Franciszka) jest ormiański teolog i poeta św. Grzegorz z Nareku, żyjący w X wieku.

Powrót do listy katechez