Rekolekcje, misje, dni skupienia. 15 marca 2015

Dla wielu z nas pojęcie rekolekcji nie jest obce. Warto jednak w kilku zdaniach spróbować uporządkować naszą wiedzę na ich temat.

Jak wiele terminów z życia Kościoła, tak i rekolekcje mają swój źródłosłów w łacinie. Pochodzą od zwrotu recoligere – zbierać na nowo, powtórnie. Najbardziej oczywistym skojarzeniem jest tu zbieranie, porządkowanie tego, co się rozsypało, pogubiło. Oczywiście nie mamy tu na myśli jakiejś kolekcji przedmiotów, eksponatów, ale odnosimy się do życia duchowego. Rekolekcje to czas na to, byśmy ułożyli na nowo to, co kiedyś było uporządkowane i harmonijne, a obecnie pozostaje w nieładzie.

Praktyka życia duchowego wskazuje, że aby dokonało się jakieś dzieło duchowe, niezbędne jest zapewnienie dwóch czynników: odpowiedniego czasu i modlitwy. Ojcowie Kościoła już przed wiekami zauważyli, że aby naprawdę dokonało się coś istotnego we wnętrzu człowieka, potrzebne jest oddalenie, nabranie pewnego dystansu do spraw codziennych, poświęcenie go w całości Panu Bogu. Stąd wzięła się praktyka opuszczania stałych miejsc zamieszkania, czasowego udawania się w miejsca ustronne, w celu dania sobie czasu na duchowy rozwój. Z czasem taka praktyka została usankcjonowana pod nazwą rekolekcji.

W życiu parafialnym rekolekcje organizowane są zazwyczaj w Wielkim Poście i Adwencie i trwają najczęściej 3 do 4 dni. Ich program obejmuje Mszę Świętą, kazania, czasem dodatkowe nauki (tzw. stanowe) i okazję do spowiedzi. Nie brakuje osób, które mają potrzebę przeżycia dłuższego czasu na refleksji, wyciszeniu i szukaniu swojej drogi do Pana Boga. Dla takich wiernych przewidziane są rekolekcje dłuższe, z bogatszym programem, organizowane w domach rekolekcyjnych czy klasztorach. Także zakonnicy mają w swoim programie formacji cykliczne rekolekcje, w tym przypadku mogące trwać nawet kilka tygodni.

Specjalną formą, zmierzającą do gruntownej rewizji życia całej wspólnoty wiernych są misje parafialne. Programem zbliżone są do rekolekcji z tym, że trwają zazwyczaj tydzień i dotykają wszystkich aspektów życia duchowego wspólnoty. Powinny być przeprowadzane w każdej parafii co kilka lat (zwyczajowo co 10); istnieją zgromadzenia zakonne specjalizujące się w ich prowadzeniu.

Inną, stanowczo krótszą formą ubogacenia duchowego są dni skupienia. Trwają 1 – 2 dni i zwykle są organizowane dla mniejszych grup, najczęściej osób w sposób specjalny zaangażowanych w życie Kościoła.

Powrót do listy katechez