Biblije ABC (3) - Mk.13 kwietnia 2014

Tradycyjnie jako druga umieszczana jest w kanonie Nowego Testamentu Ewangelia według Świętego Marka. Specjaliści zgodnie uważają, że jest ona zapisem katechezy Świętego Piotra, spisanym w Rzymie w języku greckim, skierowanym do chrześcijan, nie znających zwyczajów i tradycji żydowskich. Wiele wskazuje na to, że jej autor (który nie pozostawił po sobie żadnego śladu w treści dzieła) był tłumaczem, stale towarzyszącym Piotrowi w jego apostołowaniu. Jest najstarszą i najkrótszą spośród czterech Ewangelii kanonicznych. Powstała zapewne krótko po śmierci św. Piotra, współcześnie datuje się ją między 64 a 70 r. po Chr.

Treść tego dzieła charakteryzuje się tym, że prawie wcale nie zawiera mów Jezusa. Autor koncentruje się na opisie działalności Jezusa i dokonywanych przez Niego cudów. Ukazuje Zbawiciela jako działającego. Marek pomija całe dzieciństwo i życie ukryte Jezusa, swój opis wydarzeń rozpoczyna od chrztu w Jordanie. Obecność niektórych szczegółów sugeruje, że relacja pochodzi wprost od bezpośredniego uczestnika wydarzeń.

Język tej Ewangelii (oczywiście mówimy o języku oryginału, a więc grece) jest bardzo prosty, często używane są określenia potoczne lub nawet gwarowe. Nie ma nic wspólnego z wyszukanym językiem ówczesnej literatury. Słownictwo jest ubogie (obejmuje tylko 1345 słów), częste są powtórzenia i niezręczności. Bardzo liczne są zapożyczenia z łaciny, co jest dowodem na osadzenie dzieła w realiach kulturowych Rzymu.

Styl dzieła jest bardzo oszczędny,. Zdania przeważnie są krótkie i proste. Zupełnie nie spotyka się skomplikowanych form gramatycznych.

Teologia tej księgi sprowadza się do ukazania boskiej mądrości i mocy Jezusa oraz Jego władzy nad Szatanem. O ile Mateusz ukazuje Zbawiciela nauczającego, o tyle Marek widzi Go jako działającego. W opisach dokonywanych cudów bardziej niż pozostali ewangeliści akcentuje potrzebę wiary jako warunku niezbędnego, by cud zaistniał. Kilkakrotnie (i to w kluczowych punktach tekstu) wprost nazywa Jezusa Synem Bożym.

Jako najstarsza, Ewangelia ta wywarła niewątpliwy wpływ na redagowanie innych świadectw o życiu Jezusa. Dziś wielu określa ją jako najbardziej oryginalną spośród czterech Ewangelii.