Liturgia Godzin23 marca 2014

Bogactwo życia Kościoła przejawia się między innymi w różnych formach praktykowanych modlitw. Wśród nich miejsce szczególne (jako liturgiczna modlitwa Ludu Bożego) zajmuje Liturgia Godzin. Jej korzenie sięgają Starego Testamentu i praktyki modlitw w świątyni jerozolimskiej. Jej główną częścią był śpiew psalmów.

W świecie chrześcijańskim modlitwa wspólnotowa przyjęła się we wspólnotach monastycznych. Oddanie Panu Bogu siebie i uświęcenie całego dnia uwidaczniało się przez to, iż mnisi zbierali się siedem razy w ciągu doby na wspólną modlitwę. Podzieleni na dwa chóry naprzemiennie recytowali lub śpiewali psalmy. Święty Benedykt w swojej Regule mówi o tej modlitwie jako obowiązku (łac. Oficjum) każdego zakonnika.

Stopniowy rozwój i ubogacanie liturgii spowodowały znaczny rozrost Oficjum. Jego odprawianie zajmowało bardzo znaczną część dnia i trudne było do pogodzenia z innymi obowiązkami, zwłaszcza dla duchownych zaangażowanych w duszpasterstwie czy szkolnictwie. Stąd inicjatywa opracowania krótszej formy (łac. brevis – krótki) modlitwy liturgicznej, możliwej do praktykowania także poza życiem klasztornym. Ostateczną redakcję zyskała ona w XVI wieku, za Piusa V.

Sobór Watykański II w swoim dziele reformy liturgicznej nadał brewiarzowi nową formę i znaczenie. Zrezygnowano z nazywania tej modlitwy Oficjum, a jako Liturgia Godzin jest ona traktowana jako oficjalna modlitwa Kościoła i sposób chrześcijańskiego uświęcenia czasu. Zaprzestano traktowania jej jako domenę duchownych. Tak, jak w innych elementach liturgii zrezygnowano z używania łaciny, ubogacono także treść przez znacznie szersze sięgnięcie po teksty biblijne. Pełna wersja Liturgii Godzin obejmuje 4 tomy, przypisane do poszczególnych okresów liturgicznych w ciągu roku. Takiego brewiarza używają kapłani i zakonnicy. Na użytek głównie zgromadzeń żeńskich (prowadzących czynną działalność duszpasterską i charytatywną) przygotowano skróconą, jednotomową wersję Liturgii Godzin. W ofercie wydawniczej funkcjonuje także tzw. Brewiarz dla świeckich – zawiera najważniejsze elementy Liturgii, możliwe do wykorzystania w codziennej modlitwie każdego chrześcijanina.

Jednotomowa Liturgia Godzin oraz Brewiarz dla świeckich są w naszym parafialnym sklepiku. Można się z nimi zapoznać, a następnie zamówić. Warto wziąć je pod uwagę, by nasza modlitwa ubogacała się i doskonaliła, a zarazem była włączona w nurt życia całej wspólnoty Kościoła.